Kotwica Korczyna - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

Ostatnie spotkanie

Nafta JedliczeKotwica Korczyna
Nafta Jedlicze 5:1 Kotwica Korczyna
2013-05-14, 14:00:00
     
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
Iwonka Iwonicz 1:4 Nafta Jedlicze
LKS Lubatowa 0:9 Kotwica Korczyna
Zamczysko Odrzykoń 6:2 LKS Izdebki
Start Rymanów 1:1 Sobniów Jasło
Brzozovia Brzozów 4:4 Gimball Tarnawa
Standart Święcany 2:17 Iskra Przysietnica
Partyzant Targowiska 5:1 Przełom Besko

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. lesio543210 27
2. dejfat99 6
3. Kojot97 6

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Sport.pl

Buttony

Regulamin rozgrywek

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

MŁODZIEŻOWYCH

 

 

 

Sezon 2011/2012 i następne

 

 

Rzeszów, 2011

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.    Niniejszy Regulamin Rozgrywek reguluje zasady prowadzenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klas młodzieżowych prowadzonych przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, Wydziały Gier OZPN-ów i Komisje Gier Podokręgów PN.

 

§ 2

 

1.    Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.

2.    Podkarpacki ZPN prowadzi rozgrywki w następujących klasach:

- I Podkarpacka Liga Juniorów Starszych

- I Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych

- II Podkarpacka Liga Juniorów Starszych

- II Podkarpacka Liga Juniorów Młodszych

- Podkarpacka Liga Trampkarzy Starszych

- Podkarpacka Liga Trampkarzy Młodszych

- Podkarpacka Liga Młodzików Starszych

- Podkarpacka Liga Młodzików Młodszych

3. W rozgrywkach I i II PLJ starszych i młodszych klasy rozgrywkowe będą liczyć po 14 drużyn. W pozostałych klasach rozgrywkowych ilość grup i ilość drużyn ustalają organy prowadzące rozgrywki w zależności od ilości zgłoszeń.

 

§ 3.

 

1.    Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego Regulaminu, terminarza rozgrywek, w oparciu miedzy innymi o:

a/  Przepisy gry w piłkę nożną

b/ Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku „W sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”

c/ Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 29.06.1998 rok „W sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (tekst jednolity z dnia 29.07.2008 rok z późniejszymi zmianami)

d/ Uchwałę Zarządu PZPN nr III/20 z dnia 8.06.2000 „Zasady regulujące stosunki pomiędzy

    klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora ( tekst jednolity z dnia 3 i 7 lipca 2008 rok

e/ Regulamin Dyscypliny PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 26.09.2008 rok (tekst jednolity)

f/ Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych PZPN

g/ Uchwała Zarządu PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych.

 

BOISKA

 

§ 4.

 

1.    Zawody muszą być rozgrywane na boiskach o nawierzchni trawiastej i uznanych za odpowiednie do gry w danej klasie. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych zawody mogą być rozgrywane na boiskach ze sztuczną trawą, na które Zarząd Podkarpackiego ZPN  w formie uchwały wydał zezwolenie i na tej podstawie zostało zweryfikowane do danej klasy rozgrywkowej.

2.    Weryfikacje boisk przeprowadza właściwy terenowo ZPN przed rozpoczęciem rozgrywek.

a/ zawody muszą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych na dany sezon w miejscowości siedziby klubu określonej w jego Statucie.

b/ ważność weryfikacji obejmuje dwa sezony rozgrywkowe.

3.    Jeden egzemplarz protokołu weryfikacji boiska winien być wywieszony w pokoju sędziowskim lub innym pomieszczeniu klubowym dostępnym do wglądu osobom upoważnionym z ramienia Podkarpackiego ZPN, OZPN i Podokręgu PN w czasie zawodów, drugi egzemplarz przechowuje właściwy organ terenowy.

4.    Przy samodzielnych klubach młodzieżowych (bez seniorów) klub musi posiadać aktualnie przyznaną licencję klubową.

5.    Klub, będący gospodarzem jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska do zawodów.

6.    Klub, który nie dopełni tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa koszty związane z przejazdem na nieodbyte zawody, jeśli klub zgłosi takie żądanie.

7.    W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na boisko zweryfikowane dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej.

8.    W kategorii trampkarz starszy i młodszy grają na boiskach pełno wymiarowych i w składach 11-to osobowych.

9.     W kategorii młodzik starszy i młodszy: grają na boiskach o skróconych polach gry boiska pełnowymiarowego (bramki o wymiarach 5x2 m ustawione na linii pola karnego boiska pełno wymiarowego.

 

UCZESTNICY   ZAWODÓW

 

§ 5

 

1.    W rozgrywkach mogą brać udział włącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez Wydział Gier, Komisję Gier macierzystych ZPN, do tej klasy rozgrywkowej lub wyższej pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.

2.    Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty ewidencyjnej (karty elektronicznej), poprzednią przynależność klubową oraz rodzaj transferu.

3.    Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście zgłoszeń.

4.    Dokonanie zgłoszeń zawodników celem ich uprawnienia do gry powinno nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej ligi rozgrywkowej.

5.    Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem) pozwalający stwierdzić tożsamość, który należy okazać na żądanie sędziemu oraz na żądanie oficjalnym organom prowadzącym rozgrywki.

6.    Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach na wezwanie sędziego zobowiązany jest do wzięcia udziału w konfrontacji celem sprawdzenia jego tożsamości.

7.    Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze.

8.    W przypadku nie wpisania uprawnień trenera do złącznika do sprawozdania sędziowskiego i prowadzenia drużyny bez licencji klub będzie karany:

-  w I i II lidze juniorów starszych i młodszych:

       a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości          - 250,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężną w wysokości    - 500,- zł

c/ w trzecim i następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem przeciwko drużynie

       - w klasie „Okręgowej” juniorów starszych:

       a/ w pierwszym przypadku karą pieniężną w wysokości          - 125,- zł

b/ w drugim przypadku karą pieniężną w wysokości     - 250,- zł

c/ w trzecim i następnych przypadkach karą weryfikacji meczów walkowerem przeciwko drużynie

§ 6

 

1.    Określenie „zawodnik nieuprawniony do gry” używa się wtedy gdy wystąpi przynajmniej jeden z niżej określonych przypadków:

a/ zawodnik w ogóle nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej

b/ w zawodach uczestniczył zawodnik, który w tym czasie powinien odbywać karę zawieszenia lub dyskwalifikacji

c/ zawodnik, który wystąpił w zawodach i przekroczył limit wieku dla danej kategorii wiekowej

d/ zawodnik, który wystąpił w zawodach nie został wpisany do sprawozdania sędziowskiego zawodów

§ 7

 

1.    Każdy zawodnik (junior) uprawniony do gry w seniorach, który rozegrał w drużynie seniorów więcej niż połowę meczu podlega rygorom określonym w § 4, ust. 1, pkt. 2 i 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną”.

2.    Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swojego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).

3.    Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry.

4.    Jeżeli zawodnik równocześnie został zgłoszony do juniorów młodszych i starszych to jego czas gry w dwóch drużynach swojego klubu wynosi 90 minut, przy założeniu, że w pierwszych zawodach nie grał więcej jak połowę meczu.

 

§ 8

 

1.    W czasie spotkania każda drużyna może wymienić 7-miu zawodników w tym bramkarza, bez prawa powrotu ( juniorzy i trampkarze). Młodzik starszy i młodszy w trakcie spotkania może wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu. Obowiązuje system hokejowy bez przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii boiska.

2.    Po tym jak sprawozdanie meczowe zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:

a/ jeżeli, którykolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników  rezerwowych. Zastąpienie pomniejszy liczbę zawodników rezerwowych

b/ jeżeli, którykolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona

c/ jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zwodach z jakiejkolwiek przyczyny to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić po dopisaniu go do sprawozdania z zawodów

3.    Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery w wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniając ich widoczność nawet z dalszej odległości.

a/ jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych kolorach

b/ bramkarze muszą mieć koszulki różniące się kolorem od koszulek obu drużyn

    Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennego koloru.

 

ZASADY   PROWADZENIA   ROZGRYWEK

 

§ 9.

 

1.    Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania sędziowskiego (L.p) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.

2.    Przed zawodami kierownik drużyny zobowiązany jest do czytelnego (drukowanymi literami) wypełnić załącznik do sprawozdania, dotyczącego składu zespołu. Należy podkreślić kapitana drużyny i oznaczyć literami kpt.

3.    Na ławce zawodników rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać:

- trener

- asystent trenera

- kierownik drużyny

- lekarz

- masażysta

    Nazwiska tych osób winny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce zawodników rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów.

4.    Za niestaranne, nieczytelne, niewłaściwe wypełnienie sprawozdania z zawodów, za brak wpisanych numerów ewidencyjnych zawodników lub daty urodzenia, klub zostanie ukarany karą regulaminową wysokości 100,- zł.

5.    Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce zawodników rezerwowych.

6.    Trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego w czasie zawodów z ławki zawodników rezerwowych nie może na niej zasiadać do czasu wydania orzeczenia dyskwalifikacji  przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny Podokręgu PN.

7.    Kierownik drużyny, może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11( jednak nie mniejszą niż 7) to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole sędziowskim.

8.    Przy zmianie zawodnika należy posługiwać kartką zmian, którą należy wręczyć sędziemu asystentowi.

 

 

§ 10.

 

1.    Rozgrywki prowadzone są systemem jesień-wiosna.

2.    Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami po dwa spotkania:

- u siebie jako gospodarz

- u przeciwnika jako gość

3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

            - za zwycięstwo           - 3 punkty

            - za remis                     - 1 punkt

            - za przegraną              - 0 punków

 

§ 11

 

1.    Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisję Gier Podokręgu PN i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz w przedziale godzinowym od 11.00 do 16.00.

2.    W rozgrywkach drużyn młodzieżowych obowiązującym terminem jest sobota, chyba, że Wydział Gier, Komisja Gier postanowi inaczej.

3.    O zmianie terminu gospodarz zawodów powiadomi 21 dni przed meczem Wydział Gier, Komisję Gier oraz przeciwnika listem poleconym lub priorytetowym.

4.    Zmiana terminu zgłoszona na piśmie do organu prowadzącego rozgrywki musi mieć zgodę drużyny przeciwnej w terminie krótszym niż 21 dni przed terminem zawodów, uważa się dzień poprzedzający zawody). Wówczas, klub wnioskujący o zmianę terminu zobowiązany jest  wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 100,- zł na konto Podkarpackiego ZPN lub organu prowadzącego rozgrywki a kopię wpłaty załączyć do wniosku. Nie dopuszcza się zmiany terminu i godziny zawodów w czasie krótszym niż 14 dni.

5.    Juniorzy mają prawo grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wydział Gier, Komisja Gier może uprawnić do gry zawodnika reprezentanta kraju po ukończeniu przez niego 15 roku. W razie istnienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i Przychodni Sportowo-lekarskiej.

6.    Powołanie więcej niż trzech zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji młodzieżowej ZPN, OZPN, Podokręgu PN, względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydział Gier, Komisję Gier na wniosek zainteresowanego klubu.

7.    Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry województwa nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.

8.    Zawodnik powołany do zespołów w/w reprezentacji, ale w nich nie uczestniczy, nie mając zgody kierownictwa Związku Piłki Nożnej lub lekarza kadry nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich pod rygorem orzeczenia walkoweru.

9.    Jeżeli klub ma dwie drużyny w trampkarzach starszych, młodszych oraz młodzik starszy i młodszy, zawodnik nie może występować w drugiej drużynie w następnym dniu. Przerwa pomiędzy zawodami musi wynosić 48 godzin.

 

§ 12

Czas trwania zawodów:

- junior starszy                    - 2 x 45 minut z 10 minutową przerwą

- junior młodszy                  - 2 x 40 minut z 10 minutową przerwą

- trampkarz starszy             - 2 x 40 minut z 10 minutową przerwą

- trampkarz młodszy           - 2 x 35 minut z 10 minutową przerwą

- młodzik starszy                 - 2 x 30 minut z 10 minutową przerwą

- młodzik młodszy               - 2 x 30 minut z 10 minutową przerwą

 

KARY   I   PRZEWINIENIA

 

§ 13

 

1.    Wydział Gier, Komisja Gier zweryfikuje zawody jako przegrane 0 – 3 vo na niekorzyść:

a/ drużyny zawieszonej (zawszenie lub cofnięcie licencji)  w prawach członkowskich lub uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” ( późniejszymi zmianami)

b/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut

c/ drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6, ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną” (z późniejszymi zmianami)

d/ drużyny, gospodarza jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką

e/ drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie  powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry

f/ drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami

g/ drużyny, której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów bądź zdyskwalifikowany

h/ drużyny, w składzie której występował zawodnik legitymujący się nie swoim dokumentem tożsamości z fotografią lub odmawia okazania dokumentu tożsamości na żądanie sędziego w trakcie konfrontacji oraz w sytuacji, gdy zawodnik wezwany  w tej sprawie przez organ prowadzący rozgrywki nie stawi się na posiedzenie tego organu

i/ drużyny, która przed zakończeniem zawodów samowolne opuści boisko do gry  klub będzie karany karą pieniężną w wysokości 500,- zł

j/ drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane

k/ drużyny, której kibic przed, lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego tytułu zostały przerwane

l/ drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut

ł/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu zawierającego skład zawodników wraz z załącznikiem

m/ drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom

n/ drużyn, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub wojewódzkiej ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku „w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną „ (z późniejszymi zmianami)

o/ drużyny, w której grał zawodnik nie wpisany w sprawozdaniu sędziowskim

2.    W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

3.    W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower, utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

4.    Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punków w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

5.    Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z zasadami „fair play”, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora, delegata lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN  podjęcie z urzędu przez odpowiednie komórki Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN następujących kar regulaminowych:

a/ pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek  w konkretnym meczu mistrzowskim

b/ nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego na neutralnym boisku

c/ pozbawienie od 1 do 6 punktów w rozgrywkach ligowych, względnie orzeczenie punktów minusowych od 1 do 6 również w nowych rozgrywkach ligowych

6.    Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub zdyskwalifikowanego, a w wyniku przyznania drużynie walkoweru i 3 punktów, a zdobyte w ten sposób punkty pozwolą drużynie przeciwnej awansować do klasy wyższej lub utrzymać się w tej samej klasie rozgrywkowej, winna drużyna będzie karana:

a/ orzeczeniem od 5 do 10 punktów minusowych w nowym sezonie

b/ trener zawieszeniem, pozbawieniem licencji oraz karą pieniężną w wysokości od 500,- do 1 000,- zł

c/ kierownik drużyny dyskwalifikacją, karą pieniężną w wysokości 500,- do 1 000,- zł

d/ zawodnik karą dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy

7.    Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, OZPN, Komisja Gier Podokręgu PN ma prawo wnioskować do Wydziału Dyscypliny o nałożenie kar dyscyplinarnych w przypadku naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego Regulaminu.

 

§ 14

 

1.    Za przewinienia zawodnika na boisku, stosuje się żółte i czerwone kartki jak w seniorach. W kategorii młodzik wykluczenia są czasowe 3, 5 i 10 minut (niebieskie kartki)

 

Liczba żółtych kartek

Dyskwalifikacja

4 żółta kartka

1 spotkanie

7 żółta kartka

1 spotkanie

10 i każda następna żółta kartka

2 spotkania

 

Uwaga: kluby nie płacą kar finansowych za żółte kartki.

 

2.    Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.

3.    Za ważniejsze przewinienia za usunięcie z boiska (czerwona kartka) stosuje się kary jak zawodnikom seniorom.

4.    Zawodnik ukarany odsunięciem od gry musi odbyć karę nałożoną przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny, tej klasie, w której nastąpiło przewinienie. Do czasu odbycia kary, zawodnik nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich.

5.    Jeżeli w zawodach weźmie udział zawodnik, który powinien pauzować za żółte lub czerwoną kartkę na skutek błędnego obliczenia kierownika drużyny, to zawody zostaną zweryfikowane walkowerem dla drużyny przeciwnej oraz karą regulaminową za udział w grze zawodnika nieuprawnionego, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest zobowiązany do jej odbycia.

 

§ 15

 

1.    Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody mistrzowskie, które Wydział Gier, Komisja Gier uzna, że wynikły z winy klubu ( brak transportu, niekompletny skład zespołu, brak środków finansowych itp.) zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny, Komisję Dyscypliny karą regulaminową w wysokości 300,- zł, niezależnie od przyznania walkoweru przeciwnikowi.

2.    Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana przez Wydział Gier, Komisję Gier z rozgrywek.

3.    Za samowolne wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydział Dyscypliny, Komisje Dyscypliny karą regulaminową w wysokości:

a/ 500,- zł w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek

b/ 1000,- zł w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek

4.    Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a/ w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny

b/ w przypadku rozegrania 50 % spotkań lub więcej zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych zawodach przyznaje się walkowery dla przeciwników

 

OBOWIĄZKI   GOSPODARZA

 

§ 16

 

1.    Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników.

2.    Za przekroczenia i wykroczenia zawodników, trenerów, instruktorów stosuje się sankcje określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.

3.    Gospodarz zawodów zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia porządku przed, w czasie i po  zakończonych zawodach

a/ zapewnienie wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów

b/ zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dojścia do widowni jak i również łatwego jej opuszczenia

c/ zapewnienie opieki sanitarnej i medycznej: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny lub inna osoba przeszkolona

d/ gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu na wypadek zaistnienia konieczności odwiezienia zawodników lub innych osób do szpitala

4.        Za brak opieki medycznej na zawodach klub – gospodarz będzie karany karą pieniężną w wysokości 100,- zł.

5.        Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać się wszechstronnym badaniom lekarskim.

6.        Zawodnik, który ukończył 18 rok przed rozpoczęciem rundy (jesień-wiosna) składa na ręce Prezesa klubu oświadczenie, że jest zdolny do gry w piłkę nożną. Za zawodnika, niepełnoletniego, który nie ukończył 18 roku życia takie oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.

7.        Za wpisanie do sprawozdania zawodnika , który nie złożył oświadczenia odpowiedzialność ponosi Prezes klubu i kierownik drużyny.

8.    Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników. Podkarpacki ZPN nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki przed, w czasie trwania jak i po zakończeniu zawodów.

 

AWANSE   I   SPADKI

 

§ 17

 

1.    Do I Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych awansuje mistrz i wicemistrz  II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych.

2.    Z I Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych spadają 2 ostatnie zespoły, 13 i 14 miejsca.

3.    Z II Podkarpackiej Ligi Juniorów starszych spadają 5 ostatnie zespoły :10, 11, 12, 13 i 14 miejsca

4.    Do II Podkarpackiej Ligi Juniorów Starszych awansują mistrzowie klas „okręgowych”: Rzeszowa, Krosna, Jarosławia, Stalowej Woli i Dębicy

5.    Równocześnie do I i II ligi awansują drużyny juniorów młodszych z tych klubów, które awansowały w kategorii junior starszy. Kluby nie posiadające juniorów młodszych ich drużyny juniorów starszych nie maja prawa awansu.

6.    Z I i II ligi spadają drużyny juniorów młodszych tych klubów, z których spadają juniorzy starsi.

7.    W innych grupach młodzieżowych prowadzonych przez Wydział Gier, Komisję Gier zasady awansów i spadków ustalą organa prowadzące rozgrywki.

 

§ 18

 

1.    W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

1.1    przy dwóch zespołach:

a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

b/ przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

c/ przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

d/ przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

e/ przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

f/ w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły  zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach: a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe mecz i rewanż. Gospodarza pierwszego meczu WG wyłoni drogą losowania.

2.    Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 11 w punktach: a, b, c, d oraz e.

 

PROTESTY   I   OWOŁANIA

 

§ 19

 

1.    Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów mogą być wnoszone do Wydziału Gier, Komisji Gier i Wydziału Dyscypliny, Komisji Dyscypliny jako I instancji. II instancją  jest Komisja Odwoławcza Podkarpackiego ZPN.

2.    Protesty do I instancji należy przesyłać w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów.

3.    Odwołanie wnoszone do II instancji należy przesłać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjęcia decyzji w I instancji.

4.    Do składania protestu i odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto Podkarpackiego ZPN kaucji protestacyjnej w wysokości 500,- zł.

5.    Protesty i odwołania niepotwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestacyjnej nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja protestacyjna przepada, zaś w przypadku uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi.

6.    Decyzje wydane w II instancji są ostateczne, ale mogą być zaskarżone w trybie kasacyjnym do Związkowego Trybunału piłkarskiego na zasadach określonych w Rozdziale VII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. „Postępowanie kasacyjne”.

7.    W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów PZPN może być złożony wniosek o wznowienie postępowania.

8.    Wniosek taki do organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie, może skierować jedynie rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, działając z urzędu lub na prośbę stron postępowania.

 

SĘDZIOWIE

 

§ 20

 

1.    Sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów obsadzają Kolegia Sędziów Podkarpackiego ZPN, OZPN, Podokręgu PN. Obsadę delegatów dokonuje Wydział Bezpieczeństwa. Sędziów zawodów  opłacają kluby będące gospodarzem zawodów. Delegatów opłacają Związki Piłki Nożnej.

2.    Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia z jakichkolwiek powodów będzie nieobecny, kapitan lub kierownik drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do przeprowadzenia zawodów.

3.    Kapitanowie lub kierownicy obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego głównego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych, zawody prowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej, między nimi przeprowadzone będzie losowanie. Taki wybór musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów, własnoręcznymi podpisami kapitanów i kierowników obu drużyn. Za dostarczenie w ciągu 48 godzin do właściwego ZPN sprawozdania z tych zawodów, odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Sędzia główny ma również obowiązek wysłać lub dostarczyć sprawozdanie z zawodów wraz z załącznikiem w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia zawodów do odpowiedniego ZPN prowadzącego rozgrywki. Nie spełnienie w/w wymogów skutkować będzie konsekwencjami dyscyplinarnymi.

4.    W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom i obserwatorów przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 21

 

1.    Opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach dokonywane są przed rozpoczęciem rozgrywek.

2.    Drużyny młodzieżowe wnoszą opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na rzecz organu prowadzącego rozgrywki w wysokości 100,- zł

 

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje , że od dnia 1 lipca 2011roku  ulega zmianie nasz numer konta .  Poniżej podajemy aktualny numer konta:

 

35 8642 1126 2012 1134 8953 0001

 

 

§ 22

 

    Organ prowadzący rozgrywki może przenieść 1-2 kolejki z rudy wiosennej na terminy po    zakończeniu I rundy rozgrywek.

 

§ 23

 

1.    Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez klub.

2.    W czasie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym Regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.

3.    Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w Regulaminie przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.

 

 

Regulamin Rozgrywek przyjęty Uchwałą nr.................. Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28.06.2011 r.

 

 

                                                                                              Prezes

                                                                       Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

                                                                                      Kazimierz Greń

Ankiety

Najlepszy zawodnik meczu z LKS Izdebki to?

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 21

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 120, wczoraj: 191
ogółem: 461 191

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

Kotwica Korczyna 0-2 Przełęcz Dukla
Ładowanie...

Kontakty