Kotwica Korczyna - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

Ostatnie spotkanie

Nafta JedliczeKotwica Korczyna
Nafta Jedlicze 5:1 Kotwica Korczyna
2013-05-14, 14:00:00
     
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
Iwonka Iwonicz 1:4 Nafta Jedlicze
LKS Lubatowa 0:9 Kotwica Korczyna
Zamczysko Odrzykoń 6:2 LKS Izdebki
Start Rymanów 1:1 Sobniów Jasło
Brzozovia Brzozów 4:4 Gimball Tarnawa
Standart Święcany 2:17 Iskra Przysietnica
Partyzant Targowiska 5:1 Przełom Besko

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. lesio543210 27
2. dejfat99 6
3. Kojot97 6

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Sport.pl

Buttony

Statut zawodnika

STATUS POLSKICH PIŁKARZY

(Rejestracje - Transfery ; Uprawnianie)

Prawa i obowiązki klubów oraz zawodników
Uchwała nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 33 lit. n) Statutu PZPN uchwala się co następuje

I. Wprowadza się zmiany i ustala następujące brzmienie uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej:

UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN Z DNIA 29 CZERWCA 1992 R. W SPRAWIE STATUSU POLSKICH PIŁKARZY ORAZ ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje:

1. zasady ogólne,

2. status polskich piłkarzy,

3. prawa i obowiązki zawodników,

4. zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników,

5. zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników,

6. zasady i tryb uprawniania zawodników do gry

7. zasady przeprowadzania zagranicznych transferów piłkarzy występujących w polskich klubach

8. uprawnianie do gry zawodników - obcokrajowców,

9. sprawy finansowe

10. postanowienia końcowe

§ 2

W rozumieniu niniejszych przepisów:

1. zawodnikiem jest osoba uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorąca udział w zawodach organizowanych przez PZPN, związki piłki nożnej i kluby.

2. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza sportową spółkę akcyjną lub stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN lub związki piłki nożnej,

3. klub odstępujący ; oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić przynależność klubowa do klubu pozyskującego,

4. klub pozyskujący ; oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić przynależność klubową z klubu odstępującego,

5. ekwiwalent ; oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika, jakie klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu,

6. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

§ 3

Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w zawodach piłki nożnej klub z którym ma zawartą umowę lub którego jest członkiem.

§ 4

W zawodach piłki nożnej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN i związki piłki nożnej mogą brać udział jedynie zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi przepisami.

§ 5

Za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN lub związku piłki nożnej.

II. STATUS POLSKICH PIŁKARZY

§ 6

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub nieamatora, w tym zawodnika profesjonalnego.

§ 7

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.

§ 8

Za nieamatorów są uznani zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7.

§ 9

Za zawodnika profesjonalnego uznani będą zawodnicy nieamatorzy, posiadający z klubem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej). Zawodnik profesjonalny podlega wszelkim przepisom odnoszącym się do zawodnika nieamatora, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

§ 10

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach I, II lub III ligi muszą posiadać deklaracje gry amatora.

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są zawodnikami o statusie nieamatora bądź zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora.

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach niższych niż III liga.

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora określa Uchwała nr III/19 z dnia 16 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, który:

1) nie posiada deklaracji gry amatora,

2) nie jest zawodnikiem o statusie nieamatora bądź zawodnika profesjonalnego,

3) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, w stosunku do takiego zawodnika mają zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.

§ 11

1. Zawodnik nieamator powinien posiadać pisemną umowę z klubem zawartą na czas określony nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym związku piłki nożnej, prowadzącym dane rozgrywki. Pomimo nawet nie zawarcia umowy, o której mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za nieamatora, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu przyjmuje się, że każdy zawodnik występujący w zespole III ligi lub wyższej, jest piłkarzem o statusie nieamatora.

2. Przed podpisaniem umowy z zawodnikiem nieamatorem klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań ważność umowy nie może być uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich.

3. Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub umowy między zawodnikiem a klubem nie może być uwarunkowana pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem pozwolenia na pracę.

4. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, studiów, testów i/lub kontroli medycznych lub do podjęcia stosownych działań przed zawarciem kontraktu, w przeciwnym wypadku klub będzie zobowiązany do zapłaty pełnej uzgodnionej kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie (i/lub kwoty należnej pensji).

5. Umowa przy sporządzaniu której skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds. piłkarzy powinna zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono upoważnienia do reprezentowania interesów zawodnika oraz powinna być przez niego parafowana.

§ 12

1. Zawodnik profesjonalny występujący w klubach I i II ligi musi posiadać z klubem umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) podlegającą szczególnej ochronie prawnej PZPN.

2. Jeden z trzech egzemplarzy kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika profesjonalnego występującego w klubach I i II ligi musi zostać złożony w PZPN.

3. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym określa Uchwała nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej[1]

§ 13

1. W rozgrywkach I i II ligi mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający podpisany z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub amatorzy.

2. W pozostałych klasach rozgrywkowych mogą występować zawodnicy, określeni w ust. 1 oraz zawodnicy o statusie nieamatora.

§ 14

1. Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik o statusie nieamatora nie może nabyć statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN, w klubie, w którym był zarejestrowany jako nieamator.

2. Klub, który zawodnik nieamator opuści, będzie uprawniony do ekwiwalentu od klubu pozyskującego, w którym zawodnik odzyska status amatora, na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora.

§ 15

Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście gra jako amator w klubie pozyskującym, klub, w którym zawodnik był zarejestrowany przed odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Wydziału Gier PZPN lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, podjęcie stosownych działań.

§ 16

Przynależność klubowa zawodnika nieamatora, który kończy karierę sportową i w związku z tym pisemnie poinformował klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 miesięcy, licząc od zakończenia sezonu, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN, w klubie, w którym był zarejestrowany jako nieamator.

§ 17

1. Klub zawodnika o statusie nieamatora, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu swojego kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony zawodnika.

2. Jeśli zawodnik nieamator, który zakończył karierę przed ukończeniem 23 roku życia, zdecyduje się na kontynuowanie kariery, klub do którego przynależy będzie uprawniony do ekwiwalentu za jego wyszkolenie według zasad określonych w § 28 Po upływie okresu, o którym mowa w § 28 klubowi, w którym zawodnik był ostatnio zarejestrowany, nie będzie przysługiwał ekwiwalent.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

§ 18

Zawodnik o statusie nieamatora zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra klubu, i do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę klubowi

§ 19

1. W związku z powyższymi zasadami, zawodnik o statusie nieamatora zobowiązuje się, w szczególności:

1) uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach klubu, w treningach, bez względu na to czy zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich zebraniach i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów.

2) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza wyznaczonego przez klub.

3) wyczerpująco stosować atletyczne i terapeutyczne środki zarządzone przez osobę odpowiednio wyznaczoną przez klub, biorąc pod rozwagę indywidualne prawa zawodnika,

4) dbać przez cały okres obowiązywania kontraktu o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony przez klub oraz zwrócić ww. wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania kontraktu

5) zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu, PZPN i ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani klubu lub PZPN ani dyscypliny piłki nożnej.

6) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, i dbając o zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu zawodnika. zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu i,

7) w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego lub asystenta sędziego podczas meczu bez protestu.

§ 20

1. W okresie obowiązywania przynależności klubowej dany klub zapewnia zawodnikowi co następuje:

1) wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu i gry

2) obiekty do treningu i gry, zgodne z przepisami PZPN,

3) opiekę terapeutyczną i sportowo-medyczną

4) sprzęt i ubiór sportowy

5) program treningowy

6) możliwość kontynuowania nauki, o ile zawodnik nie ukończył 21 lat.

2. Z wyłączeniem zawodników o statusie amatora klub zobowiązuje się płacić zawodnikowi wynagrodzenie określone na każdy sezon objęty umową.

§ 21

1. Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie zawodnik upoważnia klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp.

2. Klub i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystanie indywidualnych praw zawodnika.

3. Stosowne postanowienia PZPN dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez PZPN lub kluby maja pierwszeństwo przed indywidualnymi umowami, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów PZPN postanowiono odmiennie.

§ 22

1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z kontraktu klub jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami związkowymi.

2. Klub zobowiązuje się do niedziałania na szkodę zawodnika, także w przypadku obniżenia przez niego formy sportowej. Powyższe nie wyklucza przeniesienia zawodnika do zespołu rezerw.

§ 23

Klub zobowiązuje się zwalniać zawodnika zgodnie z postanowieniami FIFA, UEFA i PZPN jeżeli zawodnik jest powoływany do reprezentacji.

§ 24

1. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest zakazany.

2. Klub uprawniony jest do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi stosującemu doping.

§ 25

Zasady określone powyżej w niniejszym Rozdziale obowiązują odpowiednio zawodnika amatora, przy czym w jego wypadku bierze się pod uwagę amatorski charakter uprawiania piłki nożnej.

IV. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW

§ 26

Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia przez zawodnika następujących warunków:

1. zostanie uznany przez lekarza sportowego za zdolnego do uprawiania piłki nożnej.

2. nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40.

3. uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie ukończył 18 roku życia.

§ 27

1. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie karty zawodnika, wg wzoru karty zawodnika, ustalonego przez właściwy związek piłki nożnej

2. W przypadku zawodnika profesjonalnego o zamiarze uprawiania piłki nożnej w barwach danego klubu decyduje fakt zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wg wzoru PZPN.

§ 28

1. Przed uzyskaniem zwolnienia z dotychczasowego klubu, zawodnik nie ma prawa podpisania karty zawodnika do innego klubu, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40.

2. Klub nie ma prawa przyjąć od zawodnika podpisanej karty zawodnika dopóki nie otrzyma zwolnienia z poprzedniego klubu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych stosownymi przepisami związkowymi.

3. Zawodnik, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, może podpisać kartę zawodnika do innego klubu, załączając pisemne potwierdzenie tego faktu przez macierzysty związek piłki nożnej.

4. Klub pozyskujący, który podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) z zawodnikiem o którym mowa w ust. 3 który w dniu podpisania kontraktu nie ukończył 23 roku życia, zobowiązany jest do zapłacenia klubowi odstępującemu, ekwiwalentu, ustalonego na podstawie stosownych przepisów związkowych przy uwzględnieniu §§ 38-40 w następujących proporcjach:

Ą 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

Ą 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

Ą 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy zawodnik, o którym mowa w ust.3 rozpoczął grę w nowym klubie jako amator, a następnie podpisał z nim umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej).

6. Klub pozyskujący zawodnika o statusie amatora, który w klubie pozyskującym podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) przed ukończeniem 28 roku życia, zobowiązany jest do zapłacenia klubowi odstępującemu ekwiwalentu, ustalonego na podstawie stosownych przepisów związkowych, przy uwzględnieniu §§ 38-40 w następujących proporcjach:

1) 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

2) 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

3) 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu,

7. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 spowoduje odpowiedzialność dyscyplinarną zawodnika i klubu na zasadach przewidzianych w przepisach związkowych.

§ 29

1. Podpisaną kartę zawodnika, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry amatora, klub przekazuje do właściwego związku piłki nożnej celem potwierdzenia. W przypadku zawodnika nieamatora klub zobowiązany jest również przekazać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie egzemplarz umowy (kontraktu) z zawodnikiem, a w przypadku zawodnika profesjonalnego klub I lub II ligi zobowiązany jest, w analogiczny sposób, przesłać jeden egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej do PZPN.

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w karcie zawodnika danych personalnych i sportowych zawodnika, deklaracji gry amatora, a także za prawidłowość umowy zawartej z zawodnikiem, w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz prawidłowość sporządzenia umowy transferowej.

3. Klub udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub czasowego - powiadamia o tym macierzysty związek piłki nożnej, przedstawiając następujące dokumenty:

1) odcinek karty zwolnienia z pieczęcią i podpisami uprawnionych osób,

2) kopię umowy transferowej, ostateczną decyzję lub decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności Wydziału Gier PZPN bądź właściwego związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach określonych w §§ 28 ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub oświadczenie klubu zwalniającego o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem.

3) dowód wpłaty regulaminowej opłaty na konto związku piłki nożnej

4. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

§ 30

1. Kartę zawodnika do danego klubu, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry amatora, właściwy związek piłki nożnej potwierdza podpisami sekretarza i upoważnionego członka Wydziału Gier oraz pieczęcią związku piłki nożnej. Pieczęć przykłada się ponadto na fotografii zawodnika.

2. Karty zawodników, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry amatora, otrzymują bieżącą numerację i muszą być wpisane do ewidencji. W przypadku zmiany przynależności klubowej w ramach tego samego związku piłki nożnej, numer ewidencyjny pozostaje bez zmian.

3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego klubu przez właściwy związek piłki nożnej, przy czym wniosek o potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego złożenia.

4. Potwierdzenie karty zawodnika nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN lub związek piłki nożnej.

§ 31

Klub przekazujący do właściwego związku piłki nożnej w celu potwierdzenia karty zawodnika, który zmienia przynależność klubową, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracje gry amatora, obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwierdzające:

1) zwolnienie definitywne lub czasowe z adnotacją związku piłki nożnej o nałożonych karach i wyrejestrowaniu zawodnika,

2) zawarcie umowy transferowej, lub ostateczną decyzję Wydziału Gier PZPN bądź właściwego związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach określonych w §§ 28 ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub oświadczenie klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem,

3) zgodę zawodnika, a gdy nie ukończył on 18 roku życia - zgodę rodziców lub opiekunów

4) umowę (kontrakt) między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika nieamatora.

§ 32

Dokumenty, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, powinny być podpisane przez ujawnionych w rejestrze sądowym przedstawicieli klubu i opatrzone pieczęcią klubu. Również na piśmie powinna być wyrażona zgoda rodziców lub opiekunów na uprawianie sportu piłki nożnej przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych.

§ 33

1. Potwierdzona przez związek piłki nożnej karta zawodnika zwracana jest do klubu i jest legitymacją, która musi być okazana sędziemu zawodów na każde jego żądanie.

2. Karta zawodnika oraz odcinek zwolnienia z klubu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów dowodowych przewidzianych w ust. 1 oraz przy dokonywaniu w związku piłki nożnej i PZPN czynności potwierdzania i uprawniania zawodnika w razie jego transferu definitywnego lub czasowego.

3. Jakiekolwiek porozumienia i umowy pomiędzy klubem oraz sponsorującą go osobą fizyczną lub prawną nie mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim.

4. Kluby piłkarskie nie mogą zobowiązywać się wobec jakichkolwiek osób trzecich, albo zawierać z nimi umów w przedmiocie transferów definitywnych lub czasowych.

5. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-4 stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.

V. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW

§ 34

1. Transfer zawodnika piłki nożnej (zmiana przynależności klubowej) może mieć charakter definitywny lub czasowy.

2. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany umową (w tym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.

3. Klubowi odstępującemu przysługiwać będzie ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój zawodnika:

1) który nie ukończył 23 roku życia, bez względu na jego status.

2) który zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z klubem odstępującym

3) o statusie amatora, który w klubie pozyskującym podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) przed ukończeniem 28 roku życia,

4. Klubowi odstępującemu nie będzie przysługiwać ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój zawodnika:

1) który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia po wygaśnięciu kontraktu z upływem jego terminu,

2) którego kontrakt został rozwiązany z winy klubu przez właściwy organ PZPN lub ZPN

5. W przypadku, gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu, określonego w ust. 3 klubowi odstępującemu zawodnika, który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia ale przed ukończeniem 28 roku życia, przysługiwać będzie opłata ryczałtowa w wysokości, określonej odrębną uchwałą Prezydium Zarządu PZPN.

§ 35

W ramach PZPN zawodnik może zmienić przynależność klubową na podstawie transferu definitywnego tylko jeden raz w roku, wyłącznie w okresach transferowych. Po zmianie przynależności klubowej kolejna zmiana przynależności klubowej zawodnika na podstawie transferu definitywnego może nastąpić dopiero w drugim kolejnym okresie transferowym.

§ 36

1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami, z zastrzeżeniem wynikającym z § 42., bądź na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. Postanowienia § 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 nie może być zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego.

3. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może być transferowany definitywnie lub czasowo, jedynie do klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.

4. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do PZPN.

5. Za terminowe przekazanie aneksu do PZPN odpowiedzialny jest klub pozyskujący zawodnika.

6. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych rat płatności.

§ 37

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów I lub II ligi może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

1) od 1 lipca do 31 sierpnia;

2) od 1 lutego do 28 lutego.

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

1) od 1 lipca do 31 sierpnia;

2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący[2]

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

1) od 1 lipca do 30 września;

2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący

4. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 31 w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.

§ 38

W przypadku, gdy klub odstępujący i klub pozyskujący nie mogą osiągnąć porozumienia co do wysokości ekwiwalentu, który należy się na podstawie niniejszych przepisów, każdy z tych klubów może zwrócić się do właściwego organu PZPN lub ZPN o ustalenie tego ekwiwalentu, z zastrzeżeniem § 40.

§ 39

1. Upoważnionymi organami do określenia wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w § 38 są:

1) właściwy organ PZPN - gdy jedną ze stron jest klub I lub II ligi lub kluby przynależą do różnych związków piłki nożnej.

2) właściwy organ związku piłki nożnej ; w pozostałych przypadkach.

§ 40

1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, zawodnik któremu wygasła dotychczasowa umowa z klubem, z którego odchodzi powinien być uprawniony do gry w klubie, do którego przechodzi na czas trwania negocjacji pomiędzy klubami lub do czasu ustalenia ekwiwalentu przez właściwy organ po negatywnym rezultacie negocjacji.

2. Termin na negocjacje, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do nowego klubu, zaś na ustalenie ekwiwalentu - 15 dni od chwili otrzymania niezbędnych dokumentów od klubu, z którego zawodnik odchodzi.

3. O negatywnym wyniku negocjacji, o którym mowa w ust. 1 klub pozyskujący piłkarza obowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwy organ.

4. Brak przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez właściwy organ przez klub odstępujący zawodnika, powoduje ustalenie wysokości ekwiwalentu na podstawie własnej oceny właściwego organu.

5. W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni.

6. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w terminie określonym w ust. 5 powoduje po tym terminie automatyczne przyznanie walkowerów drużynom przeciwnym w meczach, w których wystąpił transferowany zawodnik na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku powrotu zawodnika do klubu, z którego odchodzi, klub ten otrzymuje ekwiwalent za grę w klubie pozyskującym w wysokości ustalonej przez właściwy organ.

8. Decyzja o ustaleniu wysokości ekwiwalentu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

9. W trakcie postępowania mediacyjnego właściwy organ powinien przy ustaleniu ekwiwalentu za wyszkolenie kierować się następującymi kryteriami:

1) wiek zawodnika,

2) aktualny poziom sportowy, z uwzględnieniem pozycji na boisku oraz ilości rozegranych meczów,

3) wysokość zarobków osiąganych w klubie lub reprezentacji.

10. Upoważnia się Prezydium Zarządu PZPN do uaktualnienia zasad i tabel ekwiwalentów ustalanych przez PZPN lub ZPN, umożliwiających ich ustalenie w sytuacjach, o których wyżej mowa.

11. Zastosowanie przepisów określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest w terminach, określonych dla przeprowadzania transferów.

§ 41

Spory majątkowe dotyczące transferów definitywnych oraz czasowych i wiążących się z nimi spraw dotyczących ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, działającego na zasadach przewidzianych w rozdziale V Statutu PZPN.

§ 42

W okresie odbywania prawomocnej kary bezwzględnej dyskwalifikacji zawodnik nie może zmienić przynależności klubowej. Przepisu § 40 nie stosuje się.

§ 43

1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach przewidzianych w § 37., na okres obejmujący przynajmniej jedną rundę rozgrywkową, z zastrzeżeniem § 44.

2. Transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu może być przeprowadzony tylko jeden raz, niezależnie od okresu trwania tego transferu.

3. Zawarcie aneksu do umowy transferu czasowego przesuwającego termin obowiązywania umowy przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie nie jest traktowane w rozumieniu niniejszej uchwały jako kolejny transfer czasowy.

4. Transferowany czasowo do innego klubu może być jedynie taki zawodnik, który posiada w klubie odstępującym umowę na okres co najmniej równy okresowi czasowego transferu.

5. Klub, w którym występuje zawodnik czasowo transferowany nie może go transferować czasowo do innego klubu.

§ 44

1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego ; także poza okresami, o których mowa w § 37 ; zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, z uwzględnieniem postanowień ust.3,

2) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień ust.4,

3) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, o którym mowa w § 28 ust.3,

4) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu,

5) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Wydziału Gier o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu,

6) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Wydziału Gier o rozwiązaniu kontraktu z winy zawodnika,

7) ustalenia przez Wydział Gier nieważności (nieistnienia) kontraktu między klubem a zawodnikiem.

8) przewlekłej kontuzji przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej.

2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 37 mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę w klubach niższych klas niż I i II liga, jednak nie dłużej niż na okres zasadniczej służby wojskowej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. 2 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę , jednak nie dłużej niż do ukończenia przez zawodnika 16 roku życia.

5. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednakże nie później niż do 31 marca danego roku do rozgrywek, do klubu mogą być uprawnieni zawodnicy, którzy posiadali w poprzednim sezonie status nie-amatora i którzy spełniają łącznie następujące warunki: w danym sezonie rozgrywkowym nie posiadali umowy z jakimkolwiek klubem piłkarskim, nie byli zgłoszeni do rozgrywek w jakimkolwiek klubie, a następnie w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego podpisali z klubem umowę (kontrakt).

§ 45

1. Czasowe transferowanie zawodnika na grę w innym klubie następuje zgodnie z umową i może być odpłatne. Czasowe transferowanie zawodnika o statusie amatora jest dozwolone wyłącznie na okres obejmujący jedną rundę rozgrywkową.

2. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego.

3. Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron i zawodnika, o ile taka możliwość przewidywana była w umowie i jest zgodna z §§ 35, 43 i 44 .

4. W sytuacji przedstawionej w ust. 3 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy.

5. Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości sumy lub kolejnych rat finansowych

§ 46

1. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem klubu odstępującego.

2. Kolejny transfer czasowy zawodnika może nastąpić po upływie jednej rundy rozgrywkowej w okresie przewidzianym w § 37.

§ 47

1. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach przewidzianych dla piłkarzy nieamatorów, przy czym powyższa zmiana następuje na podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy klubami w sprawie transferu zawodnika - amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon rozgrywkowy o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier związku piłki nożnej a w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - Wydział Gier PZPN.

3. Z wnioskiem o rozstrzygniecie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 2 mogą wystąpić klub pozyskujący i zawodnik.

4. W sytuacji dokonania zmiany przynależności klubowej na zasadach określonych w ust. 2 wysokość ekwiwalentu określą właściwe organy PZPN.

5. Do ustalenia zasad określania wysokości ekwiwalentu i ich aktualizacji za wyszkolenie zawodników dokonujących zmiany barw klubowych na podstawie przepisów ust. 2 upoważnione jest Prezydium Zarządu PZPN.

6. Ustalenie wysokości ekwiwalentu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

§ 48

W sytuacji rozwiązania umowy (kontraktu) pomiędzy klubem i zawodnikiem na mocy porozumienia z uzasadnionej przyczyny sportowej dotyczącej zawodnika, w szczególności jego stanu zdrowia, wieku, kontuzji itp. możliwe jest uprawnienie tego zawodnika do nowego klubu w najbliższym okresie transferowym, także w przypadku, gdy od dnia uprawnienia zawodnika do poprzedniego klubu nie upłynął okres 12 miesięcy.

§ 49

1. Przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji w sprawach przynależności klubowej wykraczających poza treść §§ 38-40 obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

2. Od decyzji podjętej w I instancji bezpośrednio zainteresowanym stronom przysługuje odwołanie do II instancji.

3. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji są:

1) Wydział Gier PZPN w stosunku do zawodników I i II ligi oraz w odniesieniu do zawodników klubów, których siedziby znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej,

2) Wydział Gier związku piłki nożnej wiodącego w stosunku do zawodników III ligi,

3) Wydział Gier związku piłki nożnej w stosunku do zawodników uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez związek piłki nożnej.

4. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji są:

1) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier PZPN,

2) Wydział Gier PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier związku piłki nożnej wiodącego (III liga)

3) Związkowa komisja odwoławcza w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier związku piłki nożnej.

5. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu, który ją wydał.

6. Organ I instancji w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania jest zobowiązany przekazać sprawę do organu II instancji wraz ze swoim stanowiskiem.

7. Organ II instancji podejmuje decyzje w terminie 21 dni od daty złożenia odwołania.

8. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

9. Na nieterminowe przekazanie odwołania, o którym mowa w pkt. 6 służy stronie skarga składana bezpośrednio do organu II instancji.

VI. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY

§ 50

1. Klub występuje do organu prowadzącego dane rozgrywki o uprawnienie zawodników do gry w kolejnym cyklu rozgrywek mistrzowskich, nie później niż 10 (dziesięć) dni przed ustalonym terminem ich rozpoczęcia.

2. Uprawnienie zawodników do gry może również nastąpić w okresie późniejszym w przypadkach przewidzianych w § 48 niniejszej Uchwały.

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może powodować odpowiedzialność dyscyplinarną, w tym kary finansowe.

§ 51

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry powinno być sporządzone na formularzu w porządku alfabetycznym, podpisane przez uprawnionych członków klubu i opatrzone pieczęcią klubu wraz z dołączonymi deklaracjami gry na dany sezon przez zawodników amatorów.

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych zawartych w wystąpieniu o uprawnienia.

§ 52

Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry zawodników klas niższych niż I i II liga kluby przesyłają do Wydziału Gier związku piłki nożnej, zaś w przypadku uczestnictwa w rozgrywkach III ligi - do związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki.

§ 53

Szczególne zasady uprawniania zawodników przez kluby I i II ligi określa odrębna Uchwała Prezydium Zarządu PZPN.

§ 54

1. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika w możliwie najkrótszym czasie (bez zbędnej zwłoki), nie później jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. Uprawnienie stwierdza się na wszystkich egzemplarzach podpisami przewodniczącego Wydziału i osoby prowadzącej daną grupę rozgrywek oraz pieczęcią związku piłki nożnej lub PZPN.

2. Odmowę uprawnienia do gry należy uzasadnić na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu.

3. Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w zawodach mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów walkowerem oraz zastosowania sankcji przewidzianych regulaminem dyscyplinarnym PZPN.

4. Wydział Gier PZPN lub związku piłki nożnej podejmuje decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu uprawnienia zawodnika do gry, za którego transfer definitywny nie została uregulowana suma transferowa. Do czasu jej przekazania zawodnik nie może być transferowany czasowo lub definitywnie do innego klubu krajowego względnie zagranicznego.

5. Organ prowadzący dane rozgrywki lub Wydział Gier odmawiają uprawnienia do gry pozyskanych przez klub piłkarski zawodników krajowych lub zagranicznych do momentu uregulowania ostatniej zaległej kwoty wynikającej z wiążących ten klub umów pomiędzy członkami PZPN.

VII. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW PIŁKARZY WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH

§ 55

Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu po uzyskaniu od Polskiego Związku Piłki Nożnej certyfikatu transferowego.

§ 56

Z wnioskiem o wydanie certyfikatu transferowego może wystąpić do PZPN klub polski, załączając do wniosku pisemną zgodę zawodnika i oryginał umowy transferowej między zainteresowanymi klubami.

§ 57

Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski.

§ 58

W sprawach zwalniania zawodników na zgrupowania i mecze międzypaństwowe mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału XIII Przepisów FIFA w zakresie Statusu oraz Transferów Zawodników, chyba, że zainteresowane strony zawarły stosowną umowę, na podstawie której przedłuża się okres obowiązkowego zwalniania zawodnika

§ 59

W przypadku zawodnika transferu do klubu klub polski może żądać od klubu zagranicznego ekwiwalentu za wyszkolenie, zgodnie z właściwymi przepisami FIFA.

§ 60 (skreślony)

 

§ 61

Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie do kraju automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu.

VIII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW - OBCOKRAJOWCÓW

§ 62

1. Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - obcokrajowcy mogą być potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w § 37

2. Dopuszcza się do udziału zawodników - obcokrajowców w zespołach drużyn rezerwowych, występujących w niższych klasach rozgrywkowych, w przypadkach gdy są oni uprawnieni do gry w pierwszym zespole.

3. Za zgodą właściwego związku piłki nożnej dopuszcza się do udziału w zawodach niższych niż III liga klas rozgrywkowych zawodników - obcokrajowców, którzy nie ukończyli 19 roku życia, będących dziećmi obcokrajowców pełniących oficjalnie funkcje lub zatrudnionych na stałe w Polsce.

§ 63

1. Do każdego klubu I ligi może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - obcokrajowców, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku tylko 5 z nich. Do każdego klubu II ligi może być potwierdzonych i uprawnionych najwyżej 5 zawodników - obcokrajowców, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku tylko 3 z nich.

2. Do każdego klubu III ligi może być potwierdzonych i uprawnionych najwyżej 3 zawodników - obcokrajowców, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może wystąpić równocześnie tylko 2 z nich.

3. W meczu mistrzowskim lub pucharowym w zespołach drużyn rezerwowych klubów I i II ligi, występujących w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych może występować równocześnie na boisku tylko jeden zawodnik - obcokrajowiec uprawniony do gry w pierwszym zespole.

4. Do każdego klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych może być potwierdzony i uprawniony jeden zawodnik ; obcokrajowiec.

§ 64

W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników - obcokrajowców do gry niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej narodowej federacji.

§ 65

W przypadku, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, ma charakter czasowy, na dalszą grę w polskim klubie klub musi przedstawić odpowiednio aneks do umowy transferowej lub nową umowę.

§ 66

W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik może przejść do innego klubu polskiego, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie.

IX. SPRAWY FINANSOWE

§ 67

Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas ustalają we własnym zakresie związki piłki nożnej.

§ 68

1. Klub odstępujący zawodnika (definitywnie lub czasowo), może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, bez względu na to, czy jest on nieamatorem, czy też amatorem, chyba, że niniejsze przepisy stanowią inaczej.

2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustalają zainteresowane kluby.

3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia miedzy klubami co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika stosuje się § § 38-40 niniejszej Uchwały.

§ 69

1. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na konto macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym w tym drugim przypadku wpłata może być ewentualnie liczona od składki transferowej i nie może być mniejsza niż 100 dolarów USA.

2. Klub pozyskujący zawodnika do zespołu I i II ligi jest zobowiązany wpłacić do PZPN, na fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego, 2% sumy transferowej.

3 Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami ekwiwalentu na konto związku piłki nożnej, którego jest członkiem.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w trybie przewidzianym w § § 38-40 Uchwały.

§ 70

1. W przypadku, gdy ; odpowiednio - kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu, o którym mowa w § 69, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby: pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywkowej w wysokości określonej w ust. 2-4

2. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego:

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca:

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości:

. dla zespołów I ligi: 2.000,- zł.

. dla zespołów II ligi: 1.500,- zł.

. dla zespołów III ligi (cudzoziemcy):1.000,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet ; 500 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet ; 300 zł

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

. dla zespołów I ligi: 1500,- zł.

. dla zespołów II ligi: 1000,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet ; 200 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet ; 150 zł.

2). Klub odstępujący zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

. dla zespołów I ligi: 1.500,- zł.

. dla zespołów II ligi: 1.000,-zł.

. dla zespołów I ligi kobiet ; 200 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet ; 150 zł

3. W razie uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem lub na podstawie decyzji Wydziału Gier PZPN, o której mowa w art. 14 Uchwały nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej :

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca:

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości:

. dla zespołów I ligi: 2.000,- zł.

. dla zespołów II ligi: 1.500,- zł.

. dla zespołów III ligi (cudzoziemcy):1.000,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet ; 500 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet ; 300 zł

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

. dla zespołów I ligi: 3000,- zł.

. dla zespołów II ligi: 2000,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet: 400 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł.

4. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu czasowego:

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca:

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości:

. I liga: 1.500,- zł.

. II liga: 1.000,- zł.

. III liga (cudzoziemcy) 1.000,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet 350 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet 200 zł.

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

. I liga: 750,- zł.

. II liga: 750,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet 150 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet 100 zł

2) Klub zwalniający zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

. I liga: 750,- zł.

. II liga: 750,- zł.

. dla zespołów I ligi kobiet 150 zł.

. dla zespołów II ligi kobiet 100 zł

5. W przypadku zawodników polskich występujących w III lidze i klasach niższych ryczałty ustalają organy prowadzące rozgrywki, przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 1-4, przy czym powyższe kwoty nie mogą przekraczać wysokości 75% ryczałtów ustalonych dla zawodników II ligi.

6. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, w tym również zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości:

. w przypadku zawodników z klubów I i II ligi - 500 złotych,

. w przypadku zawodników z klubów III ligi - 300 złotych,

. w przypadku zawodnika z klas niższych - 150 złotych.

. bez opłat w przypadku klubów I i II ligi kobiet

7. W przypadku, gdy zawodnik nie związany żadną umową z klubem przechodzi do klubu zagranicznego, wnosi on opłatę za wyrejestrowane w wysokości 500 złotych.

8. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłaty lub odstąpić od jej uiszczenia.

§ 71

Opłaty, o których mowa w § § 69-70 należy uiścić pod rygorem nieuprawnienia zawodnika do gry, chyba że spór dotyczący wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika poddany jest pod rozstrzygnięcie właściwych organów PZPN.

§ 72

Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego następuje po:

1. realizacji warunków finansowych umowy przez klub zagraniczny, bądź złożeniu przez niego dokumentów bankowych, gwarantujących ich wykonanie.

2. odprowadzeniu przez klub polski na konto PZPN, na cele rozwoju piłkarstwa młodzieżowego, składki w wysokości 5% ogólnej sumy transferowej, lecz nie mniej niż:

1) równowartość 5 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnego reprezentanta Polski w piłce nożnej. Za aktualnego reprezentanta Polski uważa się zawodnika, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających transfer wystąpił przynajmniej raz w reprezentacji Polski dowolnej kategorii wiekowej.

2) równowartość 2 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie I i II ligi, który nie ukończył 28 roku życia,

3) równowartość 1 tysiąca dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie I i II ligi, który ukończył 28 rok życia,

4) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego innego piłkarza, który nie ukończył 28 roku życia,

5) równowartość 250 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego piłkarza, nie wymienionego w pkt. a-c, który ukończył 28 rok życia

6) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnej reprezentantki Polski w piłce nożnej kobiet

7) równowartość 300 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodniczki, występującej w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie I lub II ligi

Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego może nastąpić jedynie po ukończeniu przez zawodnika 18 roku życia.

§ 73

1. W przypadku transferu czasowego za granicę zawodnika składka transferowa wynosi 50% odpowiedniej kwoty podanej w § 72 ust. 2

2. W przypadku, gdy do klubu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 32 rok życia, klub polski może zwrócić się do PZPN o wyrażenie zgody na nieodpłatne wydanie międzynarodowego certyfikatu transferowego.

3. W przypadku, gdy do klubu transferu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 35 rok życia, składki wymienionej w § 72 ust. 2 nie odprowadza się.

§ 74

1. Rozpatrzenie odwołania składanego przez kluby do PZPN uzależnione jest od wpłacenia kaucji w wysokości przewidzianej odpowiednimi przepisami dotyczącymi Najwyższej Komisji Odwoławczej:

2. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja podlega zwrotowi.

3. Odwołania składane po terminie oraz bez uiszczenia kaucji nie będą rozpatrywane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Prezydium Zarządu PZPN.

§ 76

PZPN może na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu PZPN przekazać część swoich uprawnień związkom piłki nożnej z zastrzeżeniem niniejszych przepisów.

§ 77

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Michał Listkiewicz

Stan prawny na dzień 20-12-2002
 

Ankiety

Najlepszy zawodnik meczu z LKS Izdebki to?

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 21

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 171, wczoraj: 191
ogółem: 461 242

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

Nowa galeria
brak zdjęć

Kontakty